O admin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far admin has created 19 blog entries.

Termin rozliczeń dotacji z programów pomocowych Covid-19 został przedłużony do 31.12.2022.

Złożone wnioski i otrzymane dotacje w ramach różnych programów pomocowych, związanych z pandemią Covid-19, muszą być ponownie rozpatrzone w ramach obowiązkowego rozliczenia końcowego. Termin składania ostatecznych rozliczeń został przedłużony. Beneficjenci tych programów od 5.05.2022 mogą składać końcowe rozliczenia za Pomoc Pomostową od I do III, włącznie z Pomocą Pomostową III Plus oraz za Pomoc Listopadową

Zmiany w podatku gruntowym (niem. Grundsteuerreform) od 2022 roku.

1.07.2022 ruszyła możliwość elektronicznego składania  deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości. Dlaczego podatek musiał zostać zreformowany? Do tej pory podatek gruntowy był naliczany na podstawie wartości standardowych, pochodzących z 1964 roku (dla starych krajów związkowych) lub 1935 roku (dla nowych krajów związkowych). Ponieważ wartości gruntów i budynków od 1935 r. i 1964 r. kształtowały

30.06.2022 upływa termin dla dokonania zgłoszenia w Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielni, spółdzielni europejskiej lub spółki osobowej.

Czym jest Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych? Ten elektroniczny wykaz zawiera informacje, dotyczące tzw. rzeczywistych beneficjentów, czyli osób, które posiadają ponad 25% udziałów kapitałowych lub mogą kontrolować więcej niż 25% praw głosu. Został on wprowadzony w ramach walki z praniem brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Reguluje go ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (niem. Geldwäschegesetz- GwG) W

AKTUALNE DECYZJE W SPRAWIE SOKA-BAU. NIEWAŻNOŚĆ POWSZECHNEGO OBOWIĄZYWANIA POROZUMIEŃ

Federalny Sąd Pracy (BAG - Bundesarbeitsgericht) na mocy postanowień z dnia 21.09.2016r., 10 ABR 33/15 oraz 10 ABR 48/15 (opublikowanych dotychczas jedynie jako komunikat prasowy) uznał za nieważne różne powszechnie obowiązujące porozumienia dot. kas socjalnych branży budowlanej. Podczas gdy postanowienie to nie powinno mieć żadnych następstw dla pracodawców objętych zbiorowym układem pracy, to pracodawcy w

POSTANOWIENIE W ZAKRESIE NOWYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KAS FISKALNYCH

Elektroniczne kasy fiskalne muszą być w przyszłości wyposażone w certyfikowane techniczne urządzenia zabezpieczające. Taką decyzję podjął rząd federalny, przyjmując w dniu 13 lipca 2016r. „Entwurf eines Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen” (tłum. projekt ustawy o ochronie przed manipulacjami w podstawowych zapisach cyfrowych). Tym samym oszustwa podatkowe poprzez manipulację zapisów księgowych powinny być

WYROK SĄDU W SPRAWIE ZALICZENIA DODATKÓW DO USTAWOWEGO NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Federalny Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht BAG) w wyroku z dnia 25.05.2016r. (BAG 5 AZR 135/16) zdecydował w kwestii zasad i podstawy naliczania bonusów oraz o możliwości zaliczania ich na poczet ustawowego najniższego wynagrodzenia za pracę. W przedmiotowej sprawie skarżąca – pozostająca z pozwanym w stosunku pracy, zatrudniona w pełnym wymiarze godzin na podstawie pisemnej umowy o pracę –

REALIZACJA PROJEKTU BEPS

BEPS (ang. Base Erosion and Profit Shifting) – erozja podstawy opodatkowania i transfer zysków – polega na celowym działaniu podatników, ukierunkowanym na pomniejszanie podstawy opodatkowania i przesuwanie dochodów do krajów o niższym opodatkowaniu lub braku opodatkowania. Działania te mają na celu optymalizację podatkową. Termin ten, dyskutowany szeroko w dziedzinie międzynarodowego prawa podatkowego, stał się już synonimem trendu

PROJEKT USTAWY WPROWADZAJĄCEJ ZMIANY W NIEMIECKIEJ USTAWIE O WYPOŻYCZANIU PRACOWNIKÓW (AÜG)

W dniu 01.06.2016r. rząd federalny Niemiec uchwalił projekt ustawy dot. zmiany ustawy o wypożyczaniu pracowników i innych ustaw (Gesetz „zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze”). Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z wolą rządu, ustawa ta wejdzie w życie najprawdopodobniej z dniem 01.01.2017r. Poniżej przedstawiamy zmiany, jakie zostały przewidziane: Tymczasowy pracownik może być w przyszłości wyznaczony

ZAWIĄZANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POPRZEZ WNIESIENIE SAMOCHODU OSOBOWEGO JAKO WKŁADU

Niemiecki Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht OLG) w Celle swym postanowieniem (OLG Celle, Beschl. v. 05.01.2016 - 9 W 150/15) potwierdził decyzję niemieckiego Sądu Rejestrowego (Registergericht), w której ten odmówił rejestracji spółki z o.o. (GmbH). Powodem odmowy był brak spełnienia wymogów, wynikających z przepisów ustawy o spółkach z o.o.: § 7 ust. 2 i § 19 ust.

DEZAPROBATA WOBEC ZASTOSOWANIA SYSTEMU KONT CZASU PRACY W PRZYPADKU WSPÓLNIKA PROWADZĄCEGO SPRAWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Federalny Trybunał Skarbowy (Bundesfinanzhof BFH) w wyroku z dnia 11.11.2015r., I R 26/15 orzekł, że funkcja i zakres obowiązków prowadzącego sprawy spółki z o.o. nie dają się pogodzić z tym, że wraz z prowadzeniem kont czasu pracy, zrzecze się on części bieżącego wynagrodzenia na poczet jego późniejszej wypłaty za pracę w czasie wolnym. Rozliczanie czasu

Przejdź do góry