POSTANOWIENIE W ZAKRESIE NOWYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KAS FISKALNYCH

Elektroniczne kasy fiskalne muszą być w przyszłości wyposażone w certyfikowane techniczne urządzenia zabezpieczające. Taką decyzję podjął rząd federalny, przyjmując w dniu 13 lipca 2016r. „Entwurf eines Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen” (tłum. projekt ustawy o ochronie przed manipulacjami w podstawowych zapisach cyfrowych). Tym samym oszustwa podatkowe poprzez manipulację zapisów księgowych powinny być

REALIZACJA PROJEKTU BEPS

BEPS (ang. Base Erosion and Profit Shifting) – erozja podstawy opodatkowania i transfer zysków – polega na celowym działaniu podatników, ukierunkowanym na pomniejszanie podstawy opodatkowania i przesuwanie dochodów do krajów o niższym opodatkowaniu lub braku opodatkowania. Działania te mają na celu optymalizację podatkową. Termin ten, dyskutowany szeroko w dziedzinie międzynarodowego prawa podatkowego, stał się już synonimem trendu

DEZAPROBATA WOBEC ZASTOSOWANIA SYSTEMU KONT CZASU PRACY W PRZYPADKU WSPÓLNIKA PROWADZĄCEGO SPRAWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Federalny Trybunał Skarbowy (Bundesfinanzhof BFH) w wyroku z dnia 11.11.2015r., I R 26/15 orzekł, że funkcja i zakres obowiązków prowadzącego sprawy spółki z o.o. nie dają się pogodzić z tym, że wraz z prowadzeniem kont czasu pracy, zrzecze się on części bieżącego wynagrodzenia na poczet jego późniejszej wypłaty za pracę w czasie wolnym. Rozliczanie czasu

ZMIANY DLA PRACOBIORCÓW W ZAKRESIE USTAWOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Z początkiem roku 2016 weszły w życie zmiany legislacyjne dotyczące niemieckiego rynku pracy i polityki socjalnej. Podwyższona została granica wymiaru składki oraz granica wysokości dochodu, wyznaczająca objęcie ubezpieczeniem społecznym w zakresie ubezpieczenia na wypadek choroby oraz ubezpieczenia na wypadek wymagania opieki. Ponadto zmianie uległa również granica wymiaru składki w przypadku ustawowego ubezpieczenia rentowego i ubezpieczenia

NOWE WYMOGI W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Nowe uregulowania, obok zasad obowiązujących ogólnie na mocy przepisów niemieckiego prawa handlowego i podatkowego w zakresie prawidłowego prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej, bliżej określają wymagania dot. możliwości identyfikacji i kontroli dokumentacji przy prowadzeniu księgowości w formie elektronicznej. Nowe zasady prawidłowego prowadzenia i przechowywania ksiąg, zapisów księgowych oraz dokumentów w formie elektronicznej, jak też dostęp do

NOWE ZASADY PRZY PODZIALE ZYSKU DLA ZAKŁADÓW

Przedsiębiorcy muszą dostosować się do nowych reguł w zakresie podziału zysku pomiędzy centralą przedsiębiorstwa a zakładem. Wówczas, gdy niemiecki przedsiębiorca dysponuje również zakładem za granicą, konieczne jest rozgraniczenie zysku w taki sposób, aby każde państwo uczestniczące mogło pobrać należne mu podatki. Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) – umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania nie jest w tym przypadku

INTEGRACJA REJESTRÓW NA POZIOMIE UNII EUROPEJSKIEJ

Rozwój współpracy transgranicznej w Europie wymaga optymalnych rozwiązań prawnych. Z jednej strony przedsiębiorcy mają możliwość prowadzenia ponadnarodowej działalności, z drugiej strony wszystkie zainteresowane podmioty powinny mieć dostęp do rzetelnej informacji o takich działaniach. W następstwie przyjęcia dyrektywy parlamentu europejskiego i rady 2012/17/UE trwa obecnie tworzenie na szczeblu Unii Europejskiej systemu integrującego rejestry centralne, rejestry handlowe

Przejdź do góry