Rozwój współpracy transgranicznej w Europie wymaga optymalnych rozwiązań prawnych. Z jednej strony przedsiębiorcy mają możliwość prowadzenia ponadnarodowej działalności, z drugiej strony wszystkie zainteresowane podmioty powinny mieć dostęp do rzetelnej informacji o takich działaniach.

W następstwie przyjęcia dyrektywy parlamentu europejskiego i rady 2012/17/UE trwa obecnie tworzenie na szczeblu Unii Europejskiej systemu integrującego rejestry centralne, rejestry handlowe i rejestry spółek państw członkowskich.

Dyrektywa ma na celu poprawę warunków prawnych i fiskalnych sprzyjających działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z możliwości oferowanych przez jednolity rynek. System integracji rejestrów ma na celu ułatwienie dostępu do aktualnych i wiarygodnych informacji o spółkach. Taki instrument o zasięgu unijnym powinien przyczynić się do wzrostu zaufania wobec rynku, wspomóc ożywienie gospodarcze i zwiększyć konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw.

System integracji rejestrów przedsiębiorstw powstaje dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej.

System ten będzie się składał z rejestrów państw członkowskich i usprawni łączność między nimi. Tym samym zapewni on dostęp do informacji o przedsiębiorcach wpisanych do rejestrów w danym państwie. Od strony technicznej podstawą systemu będzie tzw. europejska centralna platforma, która ma stanowić scentralizowany zestaw informatycznych narzędzi, integrujących usługi dostarczane przez rejestry poszczególnych państw. Zadaniem platformy będzie przekazywanie indywidualnym użytkownikom w całej Unii informacji o takiej samej treści, bez możliwości ich modyfikacji. Informacje będą przekazywane pomiędzy rejestrami krajowymi w zestandaryzowanej formie i w odpowiedniej wersji językowej. Dzięki tak zbudowanemu systemowi, możliwe będzie uzyskanie informacji dotyczących sytuacji prawnej spółek i ich oddziałów utworzonych w innych krajach. Każda spółka czy też jej oddział powołane w państwie członkowskim, otrzymają niepowtarzalny identyfikator, który umożliwi ich identyfikację na obszarze Unii. Państwa członkowskie utworzą też specjalne portale e-Sprawiedliwość, jako europejskie elektroniczne punkty dostępu, co wpłynie na wykorzystywanie i działanie platformy. Celem sprawnego funkcjonowania systemu, państwa członkowskie powinny zapewnić niezwłoczne, zasadniczo w terminie do 21 dni, opublikowanie oraz aktualizację wszelkich danych dotyczących spółek.

Wraz z implementacją dyrektywy 2012/17/UE państwa członkowskie nie są zobligowane do zmiany swoich wewnętrznych systemów rejestrów, szczególnie tych w zakresie sposobu zarządzania danymi, ich przechowywania lub związanych z nimi opłat. Państwa powinny jednak poczynić niezbędne dostosowania, mające na celu połączenie rejestrów z platformą.

Termin transpozycji i rozpoczęcia stosowania przepisów dyrektywy zostanie ostatecznie opublikowany po przyjęciu przez Komisję Europejską wszystkich aktów wykonawczych, dotyczących środków i specyfikacji technicznych w odniesieniu do systemu integracji rejestrów.

Niemiecki rząd federalny opracował projekt ustawy, która będzie miała na celu wdrożenie przedmiotowej dyrektywy UE. Ustawa zmienia odpowiednio przepisy kodeksu handlowego, tak aby zagwarantować interoperacyjność rejestru handlowego i ewidencji działalności gospodarczej z centralną platformą europejską.