Przedsiębiorcy muszą dostosować się do nowych reguł w zakresie podziału zysku pomiędzy centralą przedsiębiorstwa a zakładem. Wówczas, gdy niemiecki przedsiębiorca dysponuje również zakładem za granicą, konieczne jest rozgraniczenie zysku w taki sposób, aby każde państwo uczestniczące mogło pobrać należne mu podatki. Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) – umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania nie jest w tym przypadku wystarczająca, ponieważ nie stanowi ona samodzielnych praw opodatkowania, a jedynie je ogranicza.

Administracja skarbowa podjęła w 2013r. kroki, w celu zmiany niemieckich regulacji ustawowych. Zmiany te mają doprowadzić do skonkretyzowania stosunków pomiędzy podmiotami powiązanymi, przy zastosowaniu zasady pełnej konkurencji (ang. The arm’s-length principle). Zasada ta, zwana także zasadą dystansu lub zasadą ceny rynkowej, jest międzynarodową normą, uzgodnioną przez państwa członkowskie OECD i powinna być przez nie stosowana przy ustalaniu cen transferu dla celów podatkowych.

Z prawnego punktu widzenia, centrala przedsiębiorstwa i jego krajowe oraz zagraniczne zakłady stanowią jedno przedsiębiorstwo. Jednak dla celów podatkowych wymagany jest tu podział zysku. Celem wyeliminowania międzynarodowych różnic przy podziale zysku, OECD ogłosiło zasady ustalenia zysku dla zakładu, tzw. „Separate Entity Approach“ lub „Authorized OECD Approach“ (AOA). W następstwie czego, przy ustalaniu zysku, zakład będzie traktowany jako samodzielne i niezależne przedsiębiorstwo.

Ustawa z dnia 26.06.2013r. (BGBl. 2013 I, S. 1809), mająca transponować ww. dyrektywę do prawa krajowego, wprowadza zasadniczą zmianę w ustalaniu zysku zakładu, poprzez kompleksowe dostosowanie m.in. przepisów ustawy, dot. opodatkowania w przypadku zagranicznych powiązań (AStG). Sukcesywnie będą również dostosowywane istniejące umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (DBA).

Nowe regulacje ustawowe generalnie dotyczą wszystkich lat gospodarczych, rozpoczynających się po 31.12.2012r. Tylko w określonych przypadkach możliwe jest powołanie się na stare zasady.

Z dniem 18.10.2014r. weszło w życie rozporządzenie dot. podziału zysku dla zakładów (Betriebsstättengewinnaufteilungsverordnung – BsGaV). Federalne Ministerstwo Finansów wprowadziło tym samym nowe reguły. Rozporządzenie nie działa jednak z mocą wsteczną, lecz ma zastosowanie dla wszystkich lat gospodarczych, rozpoczynających się po 31.12.2014r.

Ww. przepisy regulują szczegółowo wszystkie kwestie dot. podziału zysku dla zakładów.

Nowe regulacje dotyczą zarówno zakładów niemieckich przedsiębiorstw za granicą, jak i zagranicznych przedsiębiorstw, posiadających zakłady w Niemczech.

Zasadniczo zagranicznemu zakładowi krajowego przedsiębiorstwa będzie w przyszłości przypisany zysk, który ten zakład wypracuje jako niezależne i samodzielne przedsiębiorstwo o takich samych lub podobnych funkcjach oraz prowadzone w takich samych lub podobnych warunkach, przy zastosowaniu zasady ceny rynkowej. Transakcje pomiędzy krajowym i zagranicznym zakładem tego samego przedsiębiorstwa będą opodatkowane tak, jak świadczenia pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi, przy uwzględnieniu zasady pełnej konkurencji. Podmioty funkcjonujące w ramach przedsiębiorstw powiązanych zgodnie traktuje się zatem w tym przypadku tak, jakby były one indywidualnymi oraz samodzielnymi uczestnikami rynku.