BEPS (ang. Base Erosion and Profit Shifting) – erozja podstawy opodatkowania i transfer zysków – polega na celowym działaniu podatników, ukierunkowanym na pomniejszanie podstawy opodatkowania i przesuwanie dochodów do krajów o niższym opodatkowaniu lub braku opodatkowania. Działania te mają na celu optymalizację podatkową. Termin ten, dyskutowany szeroko w dziedzinie międzynarodowego prawa podatkowego, stał się już synonimem trendu zmierzającego do reformy przepisów podatkowych i zmiany zasad opodatkowania.

W październiku 2015r. podczas konferencji, w której brały udział wszystkie państwa członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz członkowie grupy G20, opracowane zostały finalne założenia wytycznych organizacji w ramach planu BEPS. OECD opublikowała zalecenia zmierzające do ujednolicenia przepisów podatkowych obowiązujących w państwach członkowskich. Zalecenia mają na celu zapobieganie transferowi należności podatkowych do innych państw oraz wdrożenie jednolitych zasad międzynarodowego opodatkowania. Projekt BEPS zawiera 15 działań, jakie państwa powinny podjąć w ww. zakresie. Rezultat projektu BEPS ukierunkowany jest przede wszystkim na to, aby na arenie międzanarodowej poprawić przepływ informacji między poszczególnymi organami podatkowymi, by rozmiar i miejsce opodatkowania odpowiadały rzeczywistości, oraz aby podwyższyć spójność krajowych systemów podatkowych i zniwelować nieuczciwą konkurencję podatkową.

Również Rada Europejska podkreśliła pilną potrzebę kontynuowania prac nad zwalczaniem unikania opodatkowania zarówno na szczeblu ogólnoświatowym, jak i na szczeblu Unii Europejskiej. Komisja Europejska podjęła działania i – uwzględniając w szczególności wyniki wspólnego projektu G20 i OECD – wydała dyrektywę nazywaną często „dyrektywą przeciw unikaniu opodatkowania”. Określone w niej przepisy mają na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

W ramach prac OECD w zakresie BEPS większość państw członkowskich zobowiązała się do wdrożenia środków zawartych w sprawozdaniach końcowych dotyczących BEPS i przepisach UE. Przy transponowaniu dyrektywy UE do systemu prawnego każdego z poszczególnych państw, w tym Niemiec, powinny być także dokonane niezbędne zmiany przepisów podatkowych dot. zagadnień transgranicznych. Tym samym będą mogły być lepiej uwzględnione prawa podatkowe niemieckie, a w przypadku innych państw prawa podatkowe każdego z nich.

W Niemczech jest już projekt ustawy wdrażającej powyższe. Zostało tam przewidziane wiele zmian, a w szczególności: zobowiązanie do automatycznej wymiany informacji podatkowych w zakresie wstępnych decyzji i wstępnych porozumień dot. cen rozliczeniowych pomiędzy transgranicznie powiązanymi przedsiębiorcami (tzw. Tax Rulings); jak też międzynarodowa współpraca organów podatkowych, której ułatwieniu ma służyć wdrożenie tzw. „Country-by-country reporting” (CbCR), czyli raportowanie kluczowych informacji dotyczących wszystkich podmiotów w grupie.