Nieprawidłowe oznaczenie formy prawnej odbiorcy świadczenia powoduje utratę prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Późniejsza korekta nieprawidłowości na rachunku nie umożliwia wstecznego odliczenia podatku naliczonego. W poniżej omawianym wyroku przedstawiamy stanowisko sądu skarbowego w tym aspekcie.

Stan faktyczny: Mającemu siedzibę w Polsce skarżącemu zakładowi, urząd skarbowy odmówił obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego za lata 2003 – 2006. Skarżącą była polska Sp. z o.o. – odpowiednik niemieckiej formy prawnej GmbH, przy czym skarżąca miała siedzibę pod tym samym adresem, co jej niemiecka spółka-siostra GmbH.

Powodem decyzji urzędu były rachunki, w których w sposób nieodpowiedni oznaczony był adres odbiorcy świadczenia, gdzie zamiast zagranicznej wskazano jego krajową formę prawną, czyli GmbH a nie Sp. z o.o. Wedle urzędu skarbowego powstało w tym wypadku zwiększone ryzyko wprowadzenia w błąd w odniesieniu do osoby będącej odbiorcą świadczenia.

Zgodnie z poglądem skarżącej, nazwa i adres jej przedsiębiorstwa wynika z zakwestionowanych rachunków jednoznacznie i łatwo to zweryfikować. Prawdopodobieństwo omyłki z niemiecką GmbH, mającą siedzibę pod tym samym adresem – zdaniem skarżącej – nie istnieje. Niemiecka GmbH nie ma żadnych stosunków umownych z zakładem wystawiającym rachunki, stąd też nie jest tu znana.

W dniu 17.10.2010r. skarżąca złożyła w urzędzie skarbowym rachunki korygujące zakwestionowane faktury – korekty wystawione w latach 2008 i 2009. Pomimo tego urząd skarbowy uznał, że nie przysługuje tu możliwość wstecznego uznania rachunków korygujących za sporne lata 2003 – 2006.

Zgodnie z poglądem i wyrokiem sądu skarbowego (Finanzgericht Berlin Brandenburg, Urteil v. 9.10.2014, 5 K 5092/14), urząd skarbowy podjął w przedmiotowej sprawie słuszną decyzję.  Pełne i prawidłowe oznaczenie odbiorcy świadczenia stanowi istotną część składową rachunku. Musi ono w sposób jednoznaczny i łatwy umożliwić ustalenie nazwy i adresu odbiorcy świadczenia. Dlatego też podanie na rachunku błędnych informacji co do formy prawnej odbiorcy świadczenia, poprzez wskazanie jego krajowej zamiast zagranicznej formy prawnej, prowadzi do utraty prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wraz z podaniem błędnych informacji w ww. zakresie powstaje zwiększone ryzyko wprowadzenia w błąd w odniesieniu do osoby będącej odbiorcą świadczenia. W spornej sprawie na pierwotnych rachunkach niewątpliwie doszło do nieprawidłowego wskazania danych. Forma prawna skarżącej została tam określona jako GmbH zamiast Sp. z o.o., a nazwa skrócona określona została jako „G” zamiast „H”, co może doprowadzić do pomyłki z niemiecką spółką-siostrą GmbH, mającą siedzibę pod tym samym adresem. Niebezpieczeństwo zaistnienia takiej pomyłki z punktu widzenia osób trzecich, a w szczególności administracji skarbowej, było przyczyną wydania takiego orzeczenia. Nie ma tu też znaczenia, czy wystawiająca rachunek spółka-córka GmbH była skarżącej znana lub nie, jak też czy firma wystawiająca rachunek odprowadziła podatek od towarów i usług. W tym przypadku obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest wzajemnie zależne od zapłaty podatku od towarów i usług.

Od ww. wyroku zostało złożone odwołanie i w tej sprawie toczy się obecnie postępowanie przed Federalnym Trybunałem Skarbowym (Bundesfinanzhof), najwyższą instancją niemieckiego sądownictwa finansowego, akta sprawy Az. BFH V R 54/14.