Czym jest Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Ten elektroniczny wykaz zawiera informacje, dotyczące tzw. rzeczywistych beneficjentów, czyli osób, które posiadają ponad 25% udziałów kapitałowych lub mogą kontrolować więcej niż 25% praw głosu.

Został on wprowadzony w ramach walki z praniem brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Reguluje go ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (niem. Geldwäschegesetz- GwG)

W związku z nowelizacją ustawy (GwG) z dniem 1. sierpnia 2021 r. stał się rejestrem pełnym. Na tej podstawie wszystkie spółki zostały zobowiązane do wprowadzenia danych swoich rzeczywistych beneficjentów, niezależnie od tego, czy są one już dostępne w innych rejestrach publicznych.

Do kiedy należy dokonywać wpisów?

  • spółka akcyjna, SE, spółka komandytowa do 31 marca 2022 r.
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielni, spółdzielni europejskiej lub spółki osobowej do 30 czerwca 2022 r.
  • we wszystkich innych przypadkach najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.

Co grozi za niedopełnienie obowiązku?

Zgodnie z § 56 GwG niezłożenie lub nieterminowe złożenie sprawozdania do rejestru stanowi wykroczenie administracyjne i może być karane grzywną. Wysokość grzywny w przypadku zaniedbania wynosi do 100 000 euro, natomiast w razie umyślnego działania do 150 000 euro.