Niemiecki Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht OLG) w Celle swym postanowieniem (OLG Celle, Beschl. v. 05.01.2016 – 9 W 150/15) potwierdził decyzję niemieckiego Sądu Rejestrowego (Registergericht), w której ten odmówił rejestracji spółki z o.o. (GmbH). Powodem odmowy był brak spełnienia wymogów, wynikających z przepisów ustawy o spółkach z o.o.: § 7 ust. 2 i § 19 ust. 2 zd. 1 (niemieckiej) ustawy o spółkach z o.o. (GmbHGGesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung).

Podstawowa teza orzeczenia (niemieckiego) Wyższego Sądu Krajowego brzmi: „W sytuacji, gdy wspólnik spółki z o.o., przy zawiązaniu spółki i przejęciu udziałów w wysokości 15.000 euro, zobowiązuje się do wniesienia do spółki samochodu osobowego o wartości 9.725 euro, wówczas powstaje obowiązek wniesienia wkładu w postaci mieszanej (niem. Mischeinlage). Umowa spółki jest w tym wypadku interpretowana w ten sposób, że uiszczenie pozostałej części wkładu przyrzeczone zostało poprzez jego wniesienie w postaci wkładu gotówkowego. Taka forma wkładu w postaci mieszanej może zaistnieć tylko wtedy, gdy przed wpisaniem spółki do rejestru zostanie jej przekazany samochód osobowy oraz uiszczony zostanie wkład gotówkowy w wysokości stanowiącej jedną czwartą wkładu do spółki. W przypadku, gdy umowa spółki obok wniesienia samochodu do spółki nie przewiduje obowiązku wniesienia wkładu gotówkowego, wówczas dochodzi do niedozwolonego zwolnienia z obowiązku, zgodnie z paragrafem 19 ust. 2 (niemieckiej) ustawy o spółkach z o.o., o którym mowa w paragrafie 7 ust. 2 zd. 1 (niemieckiej) ustawy o spółkach z o.o.”.

(Niemiecki) Sąd Rejestrowy zatem słusznie uznał, że skarżąca w umowie spółki przyjęła formę wniesienia wkładu w postaci mieszanej. W umowie bowiem skarżąca zobowiązała się do wniesienia wkładu w łącznej wysokości 15.000 euro, z czego uiściła tylko część poprzez wniesienie do spółki samochodu osobowego o wartości 9.725 euro. Uiszczenie pozostałej części przejętych udziałów o wartości 5.275 euro należało więc rozumieć jako przyrzeczenie wniesienia wkładu pieniężnego.

W przedmiotowej sprawie (niemiecki) Wyższy Sąd Krajowy nie podzielił tym samym stanowiska składającej zażalenie. Zdaniem skarżącej, paragraf 7 ust. 2 [niemieckiej] ustawy o spółkach z o.o. należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku częściowego wniesienia wkładu rzeczowego, wystarczającym jest, gdy wkład rzeczowy zostanie wniesiony i tym samym pokryje on więcej niż połowę przejętych udziałów w spółce. Jak się okazało, po wydaniu orzeczenia przez (niemiecki) Wyższy Sąd Krajowy, skarżąca była w błędzie.

Zgodnie z poglądem senatu przy Trybunale Federalnym, wspólnik założyciel – w przypadku wyboru opcji wniesienia wkładu w postaci mieszanej – nie może części przejmowanych udziałów traktować w sposób uprzywilejowany wobec sytuacji, gdyby przejął on dwa rodzaje udziałów w spółce o łącznej wartości 15.000 euro. Mianowicie chodzi w tym przypadku o wkład rzeczowy o wartości 9.725 euro (samochód osobowy) oraz osobno traktowany tu wkład gotówkowy w wysokości 5.275 euro. W spornej sprawie wspólnik założyciel powinien był zatem wnieść do spółki łącznie jako wkład: samochód osobowy (wkład rzeczowy) oraz dodatkowo w postaci wkładu gotówkowego wartość pieniężną równą jednej czwartej wkładu.