Z początkiem roku 2016 weszły w życie zmiany legislacyjne dotyczące niemieckiego rynku pracy i polityki socjalnej. Podwyższona została granica wymiaru składki oraz granica wysokości dochodu, wyznaczająca objęcie ubezpieczeniem społecznym w zakresie ubezpieczenia na wypadek choroby oraz ubezpieczenia na wypadek wymagania opieki. Ponadto zmianie uległa również granica wymiaru składki w przypadku ustawowego ubezpieczenia rentowego i ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.

Od stycznia 2016r. uległa podwyższeniu górna granica wysokości rocznego wynagrodzenia za pracę, do której pracobiorca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu (niem. JAEG – Jahresarbeitsentgeltgrenze). Zmiany te zostały wprowadzone rozporządzeniem rządu federalnego: Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2016.

Granica wysokości dochodu wyznaczająca objęcie ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym (niem. GKV – gesetzliche Krankenversicherung) jest jednolita dla całego obszaru federacji, bez rozróżnienia na landy byłego podziału, na Niemcy zachodnie i wschodnie. Granica ta z dniem 01.01.2016r. wzrosła z dotychczasowej kwoty 54.900,00 EUR brutto do kwoty 56.250,00 EUR brutto. W rozliczeniu na miesiące, granica wysokości dochodu brutto, zamiast dotychczasowej kwoty 4.575,00 EUR (2015r.), wynosi odtąd 4.687,50 EUR.

Tym samym pracobiorca, który rocznie zarobi więcej niż 56.250,00 EUR, a miesięcznie więcej niż 4.687,50 EUR, może sam zdecydować, czy pozostaje w systemie ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego, czy też ubezpieczy się w systemie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego (niem. PKV – private Krankenversicherung). Należy jednakże podkreślić, że JAEG reguluje nie tylko opcję zmiany na prywatne ubezpieczenie zdrowotne, ale również możliwość pozostania w tym systemie ubezpieczenia. Gdy pracobiorca wykaże w tym roku dochody poniżej tej nowej granicy, wówczas traci możliwość wyboru systemu ubezpieczenia i musi przejść do systemu ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku pracobiorców, którzy w dniu 31.12.2002r. zwolnieni byli od przynależności do kręgu ubezpieczonych ustawowo, w roku 2016 szczególna granica wysokości dochodu, wyznaczająca objęcie ubezpieczeniem społecznym, podwyższona została z dotychczasowej kwoty 49.500,00 EUR do 50.850,00 EUR rocznie oraz odpowiednio miesięcznie z 4.125,00 EUR do kwoty 4.237,50 EUR.

Tym samym pracobiorca, który nie przekroczy granicy dochodu 56.250,00 EUR, automatycznie podlega tu ustawowemu ubezpieczeniu, jednak z zastrzeżeniem ww. przepisów szczególnych obowiązek w zakresie ustawowego ubezpieczenia dotyczy jedynie kwoty dochodu 50.850,00 EUR. Od pozostałej kwoty wynagrodzenia przekraczającej tę granicę, nie ma w tym przypadku obowiązku odprowadzania składek w ramach ubezpieczenia ustawowego.

Opisane powyżej granice wysokości dochodu mają zastosowanie również w przypadku ubezpieczenia na wypadek wymagania opieki.

Granica wymiaru składki w przypadku ustawowego ubezpieczenia rentowego i ubezpieczenia na wypadek bezrobocia również wzrosła. W landach zachodnich stara granica wynosząca 6.050,00 EUR uległa podwyższeniu i wynosi obecnie 6.200,00 EUR miesięcznie, a rocznie granica ta wzrosła odpowiednio z 72.600,00 EUR na 74.400,00 EUR. W landach wschodnich natomiast miesięczna granica podniesiona została z 5.200,00 EUR na 5.400,00 EUR i rocznie odpowiednio z 62.400,00 EUR na 64.800,00 EUR.